DIGITALNA TEHNIKA
Indokti discant et ament meminisse periti.
Voor onwetende om te leren en voor wetende de voldoening om zich te herinneren.
Oni koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka nalaze zadovoljstvo da se podsjećaju.


Ascii Codes - Ascii kôdovi

ASCII kod je skraćenica od početnih slova rečenice 'American Standard Code for Information Interchange', što prevedeno znači: Američki standardni kod za razmjenu informacija. Tokom razvoja računarske tehnologije definirano je više varijanti ovoga koda. Najčešće je u upotrebi osam bit-na varijanta u kojoj je prvih 128 kombinacija (0-127) standardizirano, a drugih 128 kombinacija (128-255) dato na volju korisniku da sam kreira kodne elemente. Prvih 128 elemenata koda prikazano je na narednoj tablici.
Ova tabla sačinjava listu znakova ASCII koda i njene decimalne, oktalne i heksadecimalne znamenke. Znakovi koji se između zagrada kao imena prikazuju (npr.: (sp), (del)) nisu znakovi za štampanje. Lista znakova koji se ne štampaju prikazana je nakon ove liste.

TABLA ASCII-1 KODA

Tablica ASCII-1 kôda

Ova tablica prikazuje ASCII znakove i njihove decimalne, oktalne i heksadecimalne brojeve. Znakovi koji se pojavljuju kao imena u zagradama (npr., (nl)) nisu štampani znakovi. Tablica zajedničkih ne-štampanih znakova nalazi se na kraju navedenih tablica.

Vrlo dobro poznata činjenica da računari mogu upravljati samo interno s 0 (nula) i 1 (jedan). Logikom digitalne teorije rečeno, samo istina i neistina, izražene pomoću sekvence iz 0 i 1 računar može izraziti bilo koje numeričke vrijednosti kao binarni prijevod, koji je vrlo jednostavne matematičke operacije (kao što je objašnjeno u radu numeričke baze). Očiti način kojim se predstavljaju slova i numerički znakovi, kao i drugi ne-numerički znakovi sa 0 i 1. Stoga, korištenje računara, olakšale su ASCII tablice, one sadržavaju propise kojima se prikazuju sva slova u latinskom pismu plus neki dodatni znakovi. U tim tablicama svaki znak uvijek zastupa isti broj. Na primjer, ASCII kod za veliko slovo 'A' je uvijek zastupljen s rednim brojem 65, koji se lahko prikazuje u binernom sistemu koristeći 0 i 1. Broj 65 izražava se kao binarni broj 1000001.

Standardna ASCII tablica definira kodove od 128 znakova (od 0 do 127), od kojih su prvi 32 kontrolni kodovi (ne-štampani), preostalih 96 znakova su kodovi prikazanih znakova:
 

Standardni ASCII kôd (0-127)
(USA)

 

Ovaj panel je organiziran kako bi se lakše pročitao u heksadecimalnom kôdu: redni brojevi predstavljaju prve znamenke i stupac brojeva predstavljaju jedan drugi. Na primjer, 'A' karakter nalazi se na 4. retku u stupcu 1., za kojeg je bilo zastupljeno u heksadecimalnom kôdu 0x41 (65).

Budući da većina sistema danas rade s 8bit bajta, što može predstavljati 256 različitih vrijednosti, osim ovih 128 standardnih ASCII kôdova ima i drugih 128 koji su poznati kao prošireni ASCII-kôd, čije su platforme i mjesta ovisna od postavljene ASCII-kôd grupe. Tako imamo više od jedne proširene ASCII-kôd grupe.

Dva kôda najviše korišćena kod proširenih ASCII znakova postavljaju se na jedan poznati kôd OEM, kôd dolazi iz zadanog standarda znakova uključenog u IBM-PC a drugi je ANSI prošireni ASCII kôd koji koriste najnoviji operativni sistemi. Prvi od njih, OEM znak postavljen je jedan kojeg koristi vaš hardver i ogromna većina PC kompatibilnih strojeva, a bio je korišćen i pod starim DOS sistemom. To uključuje i neke inostrane znakove, također označene znakovima i dijelove koji predstavljaju prozore.

TABLA PRODUŽENOG ASCII-2 KODA

Tablica ASCII-2 kôda

Standardna ASCII tablica definira samo prvih 128 znakova  (od 0 do 127) nije u mogućnosti da obuhvati sve znakove. Zbog toga je napravljena proširena koda također s 128 znakova (od 128 do 255), za nas veoma važna jer ona pokriva i neka naša slova:

PRODUŽENI ASCII kôd (128-255)
(Zapadna Evropa)

 

PRODUŽENI ASCII kôd (128-255)
(Centralna i istočna Evropa)

ANSI znakovi su standard kojeg mnogi sistemi koriste, kao Windows, pojedine UNIX platforme i mnoge samostalne aplikacije. On sadržava mnogo više lokalnih simbola i označenih slova tako da se to može koristiti bez da se redefinira u mnogim jezicima.

Produženi ASCII kôd (128-255)
(Centralna i istočna Evropa)

 

 

Značenje pojedinih instrukcija ASCII koda je:

NUL
logički uređaj bez uticaja ili odziva na poruku
SOH oznaka početka kontrolnih podataka pred blokom poruke
STX oznaka kraja kontrolnih podataka i početak bloka poruke
ETX oznaka kraja bloka poruke
EOT oznaka kraja prenosa podatka (kontrole i poruke)
ENQ zahtijev za odgovor odredišta
ACK potvrda odredišta o prijemu
BEL aktiviranje zvučnog poziva
BS brisanje kursorom unatrag (u lijevo) u retku
HT kontrola tabulacije (skokova) u retku
LF postavljanje kursora u novi red
VT kontrola tabulacije (skokova) po redovima
FF postavljanje papira štampača na početak nove stranice
CR vraćanje na polazni položaj u istom retku
SO početak bloka znakova drugačijeg značenja
SI kraj bloka znakova drugačijeg značenja
DLE promjena značenja kontrolnih znakova
DC1 od DC4 korisnički definirani kontrolni znaci
NAK odgovor prijemnika o neostvarenom prijemu
SYN održavanje sinhronizacije (usklađenosti) prenosa
ETB oznaka kraja bloka podataka
CAN poruka o pogrešno odaslanim podacima
EM fizički kraj odašiljanja podataka
SUB slijedi zamjena za neispravne podatke
ESC daje mogućnost prekida proširenja koda
FS rastavljač blokova podataka (datoteka)
GS rastavljač grupe podataka u bloku
RS rastavljač pojedinih zapisa u grupi
US rastavljač jedinica
SP razmak (prazan znak)
DEL brisanje znaka s desne strane kursora

1968. godine međunarodna organizacija za telekomunikacije i promet (CCITT) ustanovila je MEĐUNARODNI KOD br.5, koji se u suštini ne razlikuje od ASCII koda.

Proširenje ASCII koda (drugih 128 znakova) sadrži uglavnom znakove grčkog pisma, znakove lokaliteta i znakove za kreiranje okvira.

KONVERTIRANJE

Konvertiranje Hex-kôda u Decimalni kôd

Ovo je karta koja prikazuje pretvaranje između decimalnog i heksadecimalnog kôda.
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F.
0 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
1 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031
2 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047
3 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063
4 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
5 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095
6 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
7 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
8 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
9 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
A 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
B 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
C 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
D 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
E 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
F 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
Ako imate problema s očitavanjem i korištenjem grafikona iznad, ovdje je savjet.
Hex 41 (pišete kao 0x41u programskom jeziku C) je ekvivalentno decimalnom broju 65.

 

Konvertiranje Hex-kôda u Oktalni kôd

Ovo je karta koja prikazuje pretvaranje između heksadecimalnog i oktalnog kôda.
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F.
0 000 001 002 003 004 005 006 007 010 011 012 013 014 015 016 017
1 020 021 022 023 024 025 026 027 030 031 032 033 034 035 036 037
2 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 052 053 054 055 056 057
3 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077
4 100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117
5 120 121 122 123 134 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137
6 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156 157
7 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176 177
8 200 201 202 203 204 205 206 207 210 211 212 213 214 215 216 217
9 220 221 222 223 224 225 226 227 230 231 232 233 234 235 236 237
A 240 241 242 243 244 245 246 247 250 251 252 253 254 255 256 257
B 260 261 262 263 264 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 277
C 300 301 302 303 304 305 306 307 310 311 312 313 314 315 316 317
D 320 321 322 323 324 325 326 327 330 331 332 333 334 335 336 337
E 340 341 342 343 344 345 346 347 350 351 352 353 354 355 356 357
F 360 361 362 363 364 365 366 367 370 371 372 373 374 375 376 377
Ako imate problema s očitavanjem i korištenjem grafikona iznad, ovdje je savjet.
Hex 41 (pišete kao 0x41u programskom jeziku C) je ekvivalentno decimalnom broju 101.

 

Looking up System.Text.Encoding in MSDN, you'll find examples for converting from Unicode to ASCII:

Code:


Imports System
Imports System.Text
Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace Convert_Example
    Class MyConvertExampleClass
        Shared Sub Main()
  Dim unicodeString As String = "This string contains the unicode character Pi(" & ChrW(&H03A0) & ")"

            ' Create two different encodings.
            Dim ascii As Encoding = Encoding.ASCII
            Dim [unicode] As Encoding = Encoding.Unicode

            ' Convert the string into a byte[].
            Dim unicodeBytes As Byte() = [unicode].GetBytes(unicodeString)

            ' Perform the conversion from one encoding to the other.
            Dim asciiBytes As Byte() = Encoding.Convert([unicode], ascii, unicodeBytes)

            ' Convert the new byte[] into a char[] and then into a string.
            ' This is a slightly different approach to converting to illustrate
            ' the use of GetCharCount/GetChars.
            Dim asciiChars(ascii.GetCharCount(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length)) As Char
            ascii.GetChars(asciiBytes, 0, asciiBytes.Length, asciiChars, 0)
            Dim asciiString As New String(asciiChars)

            ' Display the strings created before and after the conversion.
            Console.WriteLine("Original string: {0}", unicodeString)
            Console.WriteLine("Ascii converted string: {0}", asciiString)
        End Sub
    End Class
End Namespace
 

To ne bi trebalo biti previše teško pretvoriti ovaj kod tako da se izvodi u ASCII Unicode.

 

 

Stranica u obradi!S. ČAVKIĆ

Napomena: Zbog veličine stranice gradivo je drastično skraćeno.
Podrobnije objašnjenje tražite putem emaila. Samo za članove ORBUSA.


NAZAD NA ORBUS

©Copyright by CAVKIC®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta kopiranja ili reprodukcije bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 22-02-1996 - Last modified:31-10-2013